dimecres, 1 de desembre de 2010

Sessió del Claustre

El proper 16 de desembre es celebra la primera sessió del Claustre després de les eleccions dels estudiants com a claustrals. Quines idees tens? Vols que defensem algun dret al Claustre?

A continuació es detallen els ordres del dia de les diverses sessions:

1.- Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre (preavís i ordre del dia provisional)

2.- Convocatòria formal de la sessió extraordinària del Claustre

3.- Obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU (Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’Universitats)


1.- Pel que fa a la Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre, es comunica que se celebrarà el pròxim dia 16 de desembre de 2010, dijous, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes del Rectorat. L’ordre del dia provisional que la Mesa del Claustre ha acordat per aquella sessió es el següent:

1. Incorporació al Claustre dels nous membres escollits en representació dels estudiants de la UAB.
2. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
3. Elecció de representants dels estudiants del Claustre per a formar part de la Mesa del Claustre i del Consell de Govern de la UAB.
4. Informe anual de la rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat.
5. Torn obert de paraules.

En cas que vulgueu formular alguna petició d’ampliació de l’ordre del dia que acaba de ser comunicat, a l’empar del que preveuen els articles 13.2 i 14.1.a del Reglament del Claustre, cal es presenti una sol·licitud, per escrit, i que incorpori les dades següents:

- Nom i cognoms del membre del Claustre que la presenta.
- Noms, cognoms i signatures de 15 membres del Claustre (com a mínim).

Les peticions es poden presentar al Registre General de la Universitat fins al dia 30 de novembre de 2010 fins a les 12h.


2.- Pel que fa a la sessió extraordinària del Claustre, es procedeix a convocar formalment aquesta sessió, comunicant així mateix als seus membres que la sessió tindrà lloc el mateix dia 16 de desembre de 2010, dijous, i que se celebrarà a continuació de la sessió ordinària del Claustre i en el mateix lloc (sala d’actes del Rectorat). L’ordre del dia de la sessió extraordinària conté un únic punt:

1. Aprovació, si escau, de l'adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU.


3.- Pel que fa a l’obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU que ha estat presentada al Claustre des del Consell de Govern de la UAB, us adjuntem el document que la incorpora [Document] i procedim també a obrir el termini de presentació d’esmenes i suggeriments de modificació a aquest document. Tal i com va acordar la Mesa del Claustre per als nous claustrals el termini s’inicia el proper dia 2 de desembre de 2010 i finalitza el dia 9 de desembre de 2010. Les esmenes i suggeriments han d’ajustar-se a allò que preveu l’article 31 del Reglament del Claustre de la UAB.