dimecres, 21 de desembre de 2011

6 de 7 propostes aprovades al Claustre


El passat dia 20 de desembre es va celebrar el Claustre de la UAB. Cal destacar:

En primer lloc cal dir que l'informe de la rectora va ser valorat negativament al Claustre per una diferència d'uns quants vots.

En segon lloc la creació de dues comissions per les que Estudiants UAB va votar favorablement doncs ha defensat la necessitat de debat en governança i de seguiment dels graus ja, aquesta última, quan es va fundar.

En tercer lloc, cal destacar que es van aprovar 10 de les 15 propostes presentades al Claustre per estudiants i membres del PAS. D'aquestes 15, 7 eren presentades per Estudiants UAB i 6 han estat aprovades. Analitzant al detall:

Proposta 1: alliberament de 2 hores setmanals per tasques socioculturals. Estudiants UAB votava a favor de la proposta tot i que considerava millor negociar un temps més dilatat com que fos cada 2 setmanes. El Claustre, tanmateix, no va donar suport a aquesta proposta per 3 vots.

Proposta 2: reformes a la normativa de permanència. Estudiants UAB sempre ha defensat la necessitat de dues convocatòries i la no configuració del no presentat com a suspès. Tanmateix el Claustre va votar en contra d'aquesta proposta.

Proposta 3-4: aquestes propostes, defensades per Estudiants UAB i EPICA no va ser aprovada pel claustre i consistia en l'eliminació de la prohibició d'haver-se de matricular d'assignatures suspeses. Lamentem profundament la decisió del claustre ja que en un context de dificultat econòmica aquesta reforma hagués estat molt beneficiosa pels estudiants.

Proposta 5: Suspensió de les retribucions variables per objectius a vicegerents i cap d’àrea. Estudiants UAB no va demanar al seus claustrals cap direcció sent cada un d'ells els que va decidir que votar. El Claustre va aprovar aquesta moció.

Proposta 5 bis: eliminació de la prohibició de fer foc a la UAB per activitats estudiantils i culturals. Estudiants UAB tampoc va demanar cap direcció dels vots dels claustrals. El Claustre va informar negativament aquesta proposta.

Proposta 6: eliminació del recàrrec als extracomunitaris. Estudiants UAB va votar negativament a aquesta proposta perquè en un context de retallades entenem que els estudiants d'aquells països on no existeixi reciprocitat al moment de que els nostres ciutadans es matriculin a les seves universitats hem de gastar els diners públics en el mantenim de l'educació per a la població propera. El Claustre va votar negativament aquesta proposta.

Proposta 7: Eliminació de la taxa de serveis específics als PIF. Aquesta proposta ja va ser aprovada per l'anterior claustre. Estudiants UAB torna a donar-li suport i el Claustre també.

Proposta 8: Demanar un comunicat de la Universitat oposant-se a l'increment de preus públics de la Generalitat. Aquesta proposta la presentaren Estudiants UAB i EPICA i el Claustre li va donar suport.

Proposta 9: No cobrament de la taxa de serveis a l'aprenentatge a estudiants que cobrin la beca general o tinguin exempcions de matrícula. Proposta presentada també per Estudiants UAB i EPICA i que el Claustre va aprovar.

Proposta 10: Reducció de la retallada del 15% a beques de col·laboració al 5% (equivalent a professorat) que presentaren Estudiants UAB i EPICA i que va aprovar el Claustre.

Proposta 10bis: Posicionament clar de la Universitat en contra de les retallades. Proposta que Estudiants UAB i el Claustre va votar favorablement.

Proposta 11: consideració dels estudiants de doctorat com a PIF i no com a Estudiants. El Claustre i Estudiants UAB voten afirmativament. Entenem que el que s'està fent és el compliment de la legalitat vigent.

Proposta 12: Aquesta proposta d'Estudiants UAB insta a la creació d'una carta de drets i deures dels estudiants que continuï amb el procés iniciat al març passat. El Claustre l'aprova.

Proposta 13: La següent proposta d'Estudiants UAB proposa la creació d'un compendi de bones pràctiques docents. El Claustre li dóna suport.

Proposta 14: Finalment, l'última proposta d'Estudiants UAB proposa una millora dels serveis d'autobusos en hores puntes. El Claustre li dóna suport.

Valorem molt positivament aquest Claustre per l'ampli acolliment de les nostres propostes però hem de recordar que importants propostes que han presentat altres estudiants no han estat aprovades. Demanem que aquestes propostes es continuïn treballant als òrgans de govern en la mesura del possible. Estudiants UAB així ho farà.