dimecres, 3 d’octubre de 2012

Les assignatures: o amb docència o sense cost!

L’article 6.3 del Decret 77/2012 estableix que “En el cas que l’estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, haurà d’abonar l’import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s’abona a la universitat el 20% del preu

Totes les universitats públiques de Catalunya ofereixen als alumnes les dos alternatives possibles. La Universitat Autònoma de Barcelona, al contrari, no dóna aquesta possibilitat d’escollir i aplica el 100% del cost de les assignatures oferint un servei mínim de classes que, en alguns casos, suposa que una assignatura anual de 10.5 crèdits equivalents a 105 hores lectives s’imparteixi amb aquesta mesura en 3 hores.

Des d’Estudiants UAB considerem inacceptable aquesta situació, especialment en un moment com l’actual en el que s’incrementa el cost de l’estudi. No podem permetre que davant d’un increment sense precedents dels preus públics els alumnes ens trobem, a més a més, amb una docència breu i insuficient.

Demanem, per tant, l’immediat retorn econòmic del 80% de les assignatures sense docència o amb una docència irrisòria i el retorn proporcional d’aquelles assignatures amb una docència menor de la habitual.

Tanmateix demanem la implantació del dret d’opció respecte la matriculació amb tutories o docència alternativa i tan sols el dret d’examen, amb compliment de la normativa ja citada. 

Si vols impugnar no ho dubtis! Aquí tens el model que s'ha d'omplir al demanar la instància a la teva Gestió Acadèmica:
EXPOSO:
Com a alumnes (posar titulació) exposem que els horaris de les assignatures de tutories (indicar assignatures) no són compatibles amb la quantitat de matèria i compromís que hauria d’implicar una docència de qualitat. Sabent que un crèdit equival a 10 hores lectives, (fer comparativa amb el cas concret).

SOL·LICITO:
L’efectiu cobrament del 20% de l’import com estableix l’article 6.3 del decret 77/2012 en aquelles situacions on només es gaudeix del dret d’examen o d’un nivell d’hores de docència molt inferior al que correspondria normalment a l’assignatura.

L’efectiva reducció i ajustament econòmic d’aquelles assignatures que, tot i gaudir de tutories, mantenen un nivell inferior a les hores estipulades normalment per crèdit.

La implantació de l’opció de tenir l’alternativa, com la resta d’universitats públiques de Catalunya, de poder escollir entre pagar el 20% amb únicament el dret d’examen o pagar el 100% amb la docència completa.