dilluns, 1 d’abril de 2013

Claustre de 21-22 de març


El passat dijous 21 de març es va constituir el Claustre, on es van escollir els membres de la Mesa, els representants al Consell de Govern i el Síndic de Greuges així com la continuïtat de les comissions del Claustre després dels seus respectius informes i l'elecció dels seus membres. Les comissions són la comissió de governança i la comissió de seguiment de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior). Sobre la comissió de governança es va comentar la manca de conclusions i consens al llarg dels quatre mesos de treball i el doble objectiu de la comissió: respondre a la proposta de reforma de governança de la Generalitat i fer autocrítica i propostes concretes per millorar la governança de la UAB. Respecte a la comissió de seguiment de l'EEES es va sol·licitar la continuïtat de la mateixa degut a la falta de temps per a assolir els objectius plantejats i la intenció de seguir treballant en aquests. 

A l'informe del Rector, Ferran Sancho, es va comentar la proposta de reforma de la governança a nivell estatal, els objectius de la recerca, el programa finestreta, la reorganització de la Fundació UAB, la congelació de plantilla i els problemes de renovació i consolidació del PDI i la programació de màsters. Es van fer vàries demandes de l'informe per escrit donada la seva durada i també es va criticar la convocatòria amb retràs del Claustre.

Respecte l’elecció al Síndic de Greuges hi va haver controvèrsia. Es va al·legar falta de transparència en el procés de presentació de candidatures pel càrrec i la intenció de presentar un candidat en contraposició a la continuïtat del síndic actual. La Mesa va deliberar i es va admetre la presentació d’una candidatura in situ que finalment no va poder ser tramesa ja que no es trobava present el citat candidat. La votació per a la renovació de l'actual Síndic no va obtenir la majoria absoluta necessària i per al pròxim Claustre queda pendent renovar aquesta figura.Després d'un recés per dinar, el Claustre va continuar amb la presentació de la nova proposta del model de dedicació docent, i arribat al punt 10 sobre el debat i votació de mocions al no haver-hi quòrum es va posposar per continuar el dia següent, divendres 22 a les 9h, fet que va suscitar força controvèrsia donada la manca de temps. El divendres es va poder continuar el Claustre i es van poder debatre i votar totes les propostes presentades pels claustrals.

De les propostes d'EUAB, se'n van aprovar 12:  

- obrir un debat per a la reforma del règim de permanència. Davant la nova política de preus públics i els canvis relatius a l'educació superior es fa necessari obrir el debat sobre la possible reforma del règim de permanència per tal d'adaptar-lo a la realitat actual amb el màxim possible de consens de la comunitat universitària.


- incloure nous elements característics a les guies docents. Es demana la revisió dels possibles continguts de les guies docents per tal d’incloure el nom i les característiques de l’activitat del professor, la llengua d’ impartició de l’assignatura i la possibilitat o no de fer l’assignatura a distància. 

- dignificar i potenciar la figura del delegat. Anàlisis i elaboració de la normativa relativa a la figura del delegat de curs/grup per tal de definir-la més clarament i dotar-la de competències i funcionalitats. 

- aconseguir una franja no lectiva comuna. Implementar una franja horària no lectiva i comuna entre tots els estudiants que permeti la realització d'activitats esportives, culturals o participatives. 

- fer processos participatius per l'elaboració dels pressupostos. El Claustre demana a la comissió de economia i serveis, al Consell de Govern, al consell social i a les juntes de facultat i als seus respectius deganats que s’obri cada any un procés participatiu per l’elaboració dels pressupostos de les facultats i de la universitat. 

- incrementar i reforçar el programa finestreta i les beques pròpies de la UAB. El Claustre insta als òrgans competents que s’informi millor sobre el programa finestreta, sobretot a aquells alumnes en greus dificultats econòmiques i que no han pogut pagar la seva matrícula. Per tant, que les gestions acadèmiques de cada centre informin del programa a aquells estudiants que no hagin pogut pagar algunes de les quotes. 

- revisar els preus del Servei de Llengües. El Claustre insta als òrgans competents una revisió dels preus dels cursos de llengües oferts al Servei de Llengües per aconseguir que els estudiants puguin accedir de manera més fàcil a aquests cursos. 

- fer decréixer les penalitzacions a la morositat. El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern i al Consell Social a que es rebaixin les penalitzacions a la meitat per no abonar els drets de matrícula a temps. També instem a que es deixin dues setmanes de marge des del moment en que s’hauria d’haver pagat la matrícula per a que l’estudiant pugui fer front al pagament sense cap tipus de penalització. 

- reduir els preus dels bars i posar més microones. El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis i al consell de Govern a que es rebaixin els preus de les cafeteries i restaurants que donen servei a la universitat i que hi hagin més espais preparats per menjar per a la gent que porta el menjar des de casa.

- potenciar l'estalvi energètic. Durant aquest any acadèmic la UAB ha hagut d’anunciar el tancament del campus durant 4 dies lectius com a mesura d’estalvi energètic, en part condicionat per les pressions per a redireccionar les reduccions pressupostàries que ha d’aplicar l’actual equip de govern. Proposem l’afrontament d’aquest context com a una necessitat per canviar el model de consum energètic al campus i intensificar els esforços per pla d’eficiència energètica coordinat per la Oficina de Medi Ambient que permeti assolir objectius viables per a la reducció de la despesa energètica, un millor equilibri en els comptes pressupostaris i sense necessitat de tancar aules per manca de pressupost, contribuint de forma decisiva per tenir un campus sostenible. 

- fer un posicionament com a universitat en contra de la presència policial. El Claustre demana al Rector que, en vista de l’acte d'intromissió dels mossos d’esquadra sense la seva autorització durant la vaga estudiantil del dia 11 d’octubre de 2012 i de la política de pressió d'aquesta força de l'ordre durant els dies de mobilització estudiantil, es presenti una queixa o reclamació a la directiva dels mossos d’esquadra recordant els casos en els quals poden entrar (delictes greus o petició del rector) segons l’article 27.10 de la pròpia Constitució Espanyola, que es desenvolupa a la Llei Orgànica 6/2.001, d’Universitats.