Què hem fet al Claustre

Què és el Claustre? 

El claustre de la UAB és l’òrgan de màxim de representació dels diferents sectors de la comunitat educativa de la UAB. Estan representats professors, personal d’administració i serveis i els estudiants. En aquest òrgan es decideixen temes molt importants pels estudiants com per exemple, quines han de ser les accions que l'equip del rectorat ha de portar a terme i sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals, entre d'altres, que fan del Claustre un órgan important on els estudiants tenen presència institucional. Més informació.
 

Què vam proposar del 2012 al 2014...

 • Modificar els processos de revisió.Volem fer participar als estudiants als tribunals de segona correcció quan les queixes sobre la avaluació parteixin de més d’una persona i afectin a tot el grup de classe. Aquesta mesura, permetria fer una exposició de motius per part de l’alumnat que estaria representat pel delegat/da de classe.
   
 • Millorar la compatibilitat entre treball i estudis.En les condicions actuals es fa imprescindible poder garantir que els i les estudiants puguem comptar amb mecanismes efectius que ens permetin compatibilitzar treball i estudis. Per això proposem un canvi del règim de permanència per tal que sigui més flexible i incloure la contractació d’estudiants amb els convenis que firma la UAB pels serveis que es donen al Campus.
   
 • Millorar l’ocupabilitat. Volem millorar les nostres perspectives de futur i per això volem que la UAB augmenti les ofertes de Treball Campus i ofereixi més formació i assessorament per saber encarar la nostre futura inserció a la vida laboral.
 • Incrementar les beques pròpies de la universitat. El fons de beques propi de la UAB ha estat una gran fita, així com el programa finestreta. Volem que aquest fons augmenti per tal de garantir i poder ampliar els beneficis d’aquestes, tant a través dels convenis de pràctiques, com especialment amb les beques donades per raons econòmiques, sense oblidar aquelles que premien el rendiment acadèmic. 

 • Millorar la qualitat tecnològica de la UAB.Creiem indispensable actualitzar-nos com a Universitat a les noves tecnologies de la informació i comunicació, eina cada vegada més important per al nostre aprenentatge. Volem un millor wi-fi, més ordinadors disponibles per a estudiants, més endolls a les aules, un millor i més intensiu ús de les TIC, un canvi que millori el rendiment del Campus Virtual i el foment del programari lliure. 
 • Fomentar l’obertura, la transparència i la comunicació dels òrgans de govern cap als estudiants. Cal consultar i informar als estudiants de les mesures acadèmiques abans que ens afectin. Com a Claustrals, ens comprometem a ser un enllaç permanent de tota la informació del Claustre, així com un pont per vehicular les demandes dels estudiants.

 • Baixar el preu dels cursos del servei de llengües per fomentar l’aprenentatge d’altres idiomes. Imprescindible per una formació completa que permeti una millor inserció a la vida laboral així com per poder millorar la qualitat i el seguiment dels nostres estudis.

 • Realització d’assignatures a distància. Estudiants d’Erasmus, Sèneca o programes propis així com estudiants que pateixin d’altres causes que els impedeixin la seva assistència a l’aula, han de poder realitzar un curs sencer sense perjudici de la seva mobilitat. Cal establir un procediment per poder realitzar les assignatures amb un format a distància.

 • Compendi de bones pràctiques docents. Vam aprovar la redacció d’un compendi de bones pràctiques al Claustre. Volem que els i les docents tinguin unes referències de comportament desitjat per tal de poder rebre una millor docència.

 • Reformar les guies docents. Format més simple i clar amb més informació i documentació actualitzada.

 • Millora dels sistemes interns d’avaluació. Més incidència per donar més incentius per a la seva participació.

 • Potenciar la figura del Síndic de Greuges. Figura important de mediació entre els conflictes entre alumant i professorat.

 • Millorar la mobilitat i el transport: millora línies de bus i fer un bicing UAB.

 • Millorar la sostenibilitat i treballar en aquesta temàtica.

 • Oposició a la reforma de governança que elimina la democràcia, la participació dels estudiants i l’autonomia universitària.