Normatives

En aquesta secció podràs trobar les diferents normatives i altres documents legals de la UAB i així com aquells relatius al sistema universitari públic. Esperem que us sigui útil!


UAB

- Normatives acadèmiques
 • 20 de Juny  de 2011 Normativa de permanència a la UAB. Document
 • Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complemetària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB. Document
 • Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. Document
 •  Reconeixement acadèmic de crèdits en els estudis de grau per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de participació, solicàries i de cooperació.  Document

- Reglaments de Facultat i Centres 
 • Reglament Marc de Facultats i Escoles Universitàries, departaments i Instituts Universitaris d’investigació i centres de Recerca Propis (Acord del Consell de Govern de 29 de gener de 2004 i modificat per Acords de Consell de Govern de 29 d’abril de 2004, de 2 d’octubre de 2008 i de 25 d’abril de 2012). Document
 •  Reglament de l'Escola d'Enginyeria. Document
 • Relgament de la Facultat d'Economia i Empresa. Document
 • Reglament de la Facultat de Biociències. Document
 • Reglament de la Facultat de Ciències. Document
 • Reglament de la Facultat de Ciències de l'Educació. Document
 • Reglament de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Document
 • Reglament de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. Document
 • Reglament de la Facultat de Dret. Document
 • Reglament de la Facultat de Filosofia i Lletres. Document
 • Reglament de la Facultat de Medicina. Document
 • Reglament de la Facultat de Psicologia. Document
 • Reglament de la Facultat de Traducció i d'Interpretació. Document
 • Reglament de la Facultat de Veterinària. Document

- Òrgans de representació
 • Reglament del Claustre. Document
 • Reglament del Consell de Govern. Document
 • Normativa de creació, composició i funcions les comissions del Consell de Govern de la UAB. Document
 • Reglament electoral de la UAB. Document
 • Síndic de Greuges. Document
 • Reglament del Consell d'Estudiants de la UAB. Document
 • Directori de col·lectius de la UAB i drets i deures que se'n deriven. Document 


Generalitat
 • Decret 77/2012 pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013. Document
 • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. Document

Estat
 • Borrador d'avantprojecte de Llei de Convivència i Disciplina Acadèmica a la Universitat. Document 
 • Reial Decret-llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit de l'educació. Document 
 • Reial Decret 1000/2012 sobre els llindars de rendes, patrimoni familiar i quantitat de beques i ajudes. Document 
 • Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari. Document
 • Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. (LOM-LOU) Document
 •  Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. (LOU) Document